Home »

 
 

Contact

 

AEM Hostel Nairobi

P.O. Box 85 Village Market

00621 Nairobi

Kenya

Tel: +254 700 100 231

oder: +254 735 793 939

E-Mail: aem.hostel(at)yahoo.com